Kjöllerströms släktbok        37

Åsen mitt första
barndomshem

Anteckningar av Anders Josef Kjöllerström, 1 aug 1893

Jag Anders Josef Sveningsson Kjöllerström är född den 29 februari 1828 kl 8 f m på gamla fädernejorden Åsen af föräldrarne Svening Johansson Kjöllerström, som war född här i Stackebo den 5 aug 1789 och död derstädes d 14 febr 1872 dess hustru min moder född på gamla fäders jord i Näfshult år 1794 den 26 augusti deras brölop stod 1823 den 30 juni storartat och högtidligt vigdes i Mossebo Kyrka hade Källerö Krona som Fru  Sagers döttrar hade med sig samt flera dyrbarheter från Nissafors, så att befattningsman C Eson Bånge yttrade vid Kyrkan"Vi må wäl låta se Bruden ty hon liknar mer en drottning än en vanlig brud" De båda makarne bodde på Åsen i 8 år, flyttade hit till Stackebo 1832 den 14 mars då var jag 4 år. Mor blef död här 1880 den 22 juli då vi sloge i Hulängen (Hålängen, Hålängsliden kallas den ganska branta backe innan man kommer fram till Stackebo).

Min hustru Ida Christina Johansdotter var född 1842 d 13 maj i By. Hennes föräldrar wore Johannes Svensson & Augusta Sofia Bergman, hon blev död i jan 1864 medan Ida war i föräldrahuset. Vi sammanvigdes i Ambjörnarps Kyrka den 26 juni 1866 hon hade Mossebo Krona. Svärfar blev död 1886 den 1 oktober i By och Ida blef död här i Stackebo den 21 juni endast 46 år 1 mån och 8 dagar.

Vår äldste son Sven Johan Gottleib född den 26 mars 1868 blef död till stor sorg för föräldrarne och gamla farmor hans gudmor blef död sent på aftonen den 15 juli 1878 blott 10 år Joseph August född 1871 den 7 oktober, Anna Christina Helena född den 23 oktober 1875, Anders Gustaf född den 5 April 1878, Swen Johan Gunnar född 1885 den 13 mars.

Åsen mitt första barndomshem påstås att det legat öde men huru länge är mig obekant. Trollabo hade varit öde i nära 200 år då en son från Åsen, Talemannen Joseph Hansson år 1749 der började ånyo bygga aldeles på samma ställe som det varit bygdt förut ehuru då obekant var husen förut varit I wildmarken och timmerskogen men boningshuset sattes öfver eller så nära en gammal Brunn att det fick ändras. En stor gran hade vuxit över brunnen och upptäcktes därigenom att en jernstång kommit bort för timmermannen och kommit ned uti brunnen. Enligt då ej så långt förut utgifven lag om ödeshemman och oländiga markers uppodlande fick Talemannen Kungl Cammarkolegie fastebref derå gratis samt femtio års skattefrihet.

Uti desse swåra och orolige krigstider då hade många hemman blifvit öde, och Bönderna var hårdt plågade af Krig och Krigsgärdar då de woro  så ensamme att draga skattebördorna synnerligen sedan Drottning Christina på sina gunstlingar bortslösat Kronans gods, då förer K Carl XI Reduktion vore allmogen så nära att uppgifwas och utrotas från Rikets jord, men i dessa för Bönderna swåra tider började enligt fornsägen En Måns Andersson att ånyo uppbygga och odla Åsen. Hans namn finnes i Tranemo Pastorats gamla Kyrkoböcker af 1864 af  Nick Koknins 1690  Olus Lignelius båda pastorer här i Tranemo pastorat. Måns Andersson var kyrkovärd och lånte Kyrkan 100 Daler S.m. till ringklockans omgjutning 1698, och hans doter har på sin hedersdag skänkt en mässkjorta till Kyrkan, och de 100 daler stode som lån 6 år räntefritt. Nils Månsson bodde äfven på Åsen. Hans namn har jag ej hittat i Kyrkoböckerna men det är der väl ändo dess son Hans Nilsson lefde och brukade gården i K. Carl XII orolige tider. Han skulle tillika warit Gästgifare i Grönhult och samlat förmögenhet, blev död 1748 wid 65 års ålder

Kjöllerströms släktbok        38

Hans Nilsson och dess makas porträtter, oljefärgstaflor af artist målade funnos länge på Åsen men skänktes af Hans Andersson på Karinsbo till Mossebo Stom och förstörades der på 1860 talet. Målaren artisten war en son ur huset; der fanns flera målningar äfven på fönsterrutorna. Hans Nilsson hade flera barn hvaraf en dotter Anna Hansdotter född 1718 bodde på Åsen gift med en Anders Jönsson född 1714. I deras tid bygdes alla husen ånyo, på ladugården står ännu bygd 1772. De bodde hela sin tid på Åsen och då stod allt bra till, gården wäl brukad och ett wälbehållet hus och när boningshuset nedrefs 1842 så hittades 2 stora silverpenningar större än vanliga specie Rd 4 Kr, de vore troligen lagda i knutarne af huset och kanhännda flera finnas qvar, de upphittade togos illa hvara på medan de genast för en spottstyfver såldes utan att fästa uppmärksamhet på hvad det var för sorts mynt.

asen.JPG

Kjöllerströms släktbok        39

Anna Hansdotter hade bland flera barn en dotter Catharina gift med Magnus Sveningsson Kjöllerström från Öreryd fallen för sång och musik, såsom nästan hela slägten egnades  mycken tid deråt som togs från gårdens arbete hvarföre det icke war så utmärkt med jordbruket, men skulle warit en from man sjungde Psalmer hela vägen när han gick rätt öfver skogen till Kyrkan

Deras söner Peter och Svening Kjöllerström togo efter föräldrarnas död emot gården och överläte den sedermera till deras kusin på fädernesidan och slägting till Åsen även på mödernet Svening Johansson Kjöllerström och Anna Christina Gunnarsdotter från Näfshult, de bosatte sig på Åsen 1823 och bodde der i 8 år med framgång och trefnad och gjorde mycket vid gården och dess brukning efter dåtidens sätt och Mor Christina fann sig så belåten med allt på Åsen. Det var som en täflan mellan Skyås och Åsen på båda ställena war godt om allt som kunde fodras på sådane ställen, ost och smör rundeligen stora punds ostar i långa rader och Josef Hansson i Karinsbo, och en afkomling från Åsen påstod att gården ej i mannaminne varit så brukad n b så bra som de 8 år då min fader bodde på Åsen men den i min moders tycke lyckliga tid tog snart slut. Farfar här i Stackebo wille få sin arbetsamme son åter hit och öfvertalade dem dertill. Det är ju lyckligt att lyda sina föräldrar, men det syntes det då icke vara emedan svågern Lidell ville börda ifrån honom gården och gårdboen helt och hållet utrota och med lock och pock oroa dem och plägade med gärigt lantmäteri oupphörligt med rättegångar öfvervåld och orätt, då Åsen såldes förlorades på  inpriset 1000 Daler 166RD oaktadt det var så wäl brukat och öfverlämnades till Joh Månsson i Skyås min mors kusin. Han hade  det i 6 år derefter har gården varit ur slägten men kom snart det igen då Peter Blomberg köpte det, hans hustru war sondotter efter Klockaren Arvid Josefsson i Stackebo och dotter dotter efter Hans Josephsson på Mossebo Stom. Arvid och Hans vore båda söner efter Talemannen Josef Hansson och alla tre Stackebosöner gifte sig med sina kusiner på Mossebo Stom, och nu ärinras att Talemannen  var son ifrån Åsen dess syster Anna bodde der Förutnämnde Blomberg flyttade till Åsen 1838 och makarna bodde der till sin död och öfverläto gården medan de lefde till sönerna Anders Josef och Salomon Blomberg så att ännu är den i slägten och har varit det i nära 2 och ett halft sekel.

Nuvarande manbyggnaden är bygd af Peter Blomberg 1841. På gården finns ett större träd af bok som skall enligt fornsägen wara satt planterat der när gården ånyo togs upp af en slägting till huset Joseph i Bönabo, det trädet är ännu wälbehållit år 1893.

Löfåsen tillföll och delvis löstes af Anders Josef Blomberg som då nybyggde och upphyfsade det lilla stallet så  att det är alldeles ovanligt vackert der med trädplanteringar m. m. Så inom som utomhus hans alltför tidiga frånfälle har nu hindrat dess utveckling ehuru de efterlevande, dess sista hustru och en son, lärer göra allt hvad i deras magt är. Jag har flera små minnen efter honom som han skänkt mig.

Min älskade Josef du ville väl. Jag önskar att Gud måtte fröjda din själ och säger dig ännu ett hjertligt farväl. Må Gud som är för de sina en far här blifwa de värnlösas stöd och försvar.

Anmärkas måste, att både Anders Josef och Salomon Blomberg gift sig med systrarne på Stora Mossebo, mina kusiner, och att deras fader är af slägten från Åsen, Mossebo Stom och Stackebo således överallt mångdubbel slägt som mäst härstammar från Åsen. Hela slägten har stor fallenhet för sång och musik och så är det nu på Åsen bland både föräldrar och barn. Skada blott vi ingenting i rätt tid fått lära så att det kunde bli mera nytta med de anlag och begåvning som vår Herre hos flera nedlagt. En av musikens vänner är Inga Christina Nilsson i Toftö född Blomberg skollärarinna syster till Blombergarna på Åsen. Der i Toftö odlas och lägges wackra stengerdesgårdar och köftes på egorna ej så obetydligt och det påstås att de ändå förkofrar sig i egendom och wälmåga mer och mer. Kunde det bli mer allmänt bland oss så kanhända att vi ej öfergifva wårt kära fädernesland.

Kjöllerströms släktbok        40

Måtte Guds nåd och välsignelse hvila över oss och våra fäders hem och hela nordalanden.

Anders Josef Sveningsson Kjöllerström född på Åsen 1828 den 29 februari

Stackebo den 1 Augusti 1893.

Anna Hansdotter på Åsen hade en dotter Catharina som bodde der en son Jöns Andersson och bodde i Grälebo olycklig i sitt gifte och dåligt blef det  för efterkomlingarne. son Hans Andersson gift med min mormors syster från Örnaholm bosatte sig i Grönhult blef der utfattig upptog sedan Karinsbo han liknade ej föräldrarne i duglighet hans moder förutsade honom att det skulle gå som det gjorde, han ägnade sig åt att jaga föda jakthundar. min Mors kusin Josef Hans i Karinsbo war deras son. Anna Hansdotter i Agnabo en deras dotter.

Catharina gift med min farfars broder Magnus Sveningsson Kjöllerström från Öreyd hade en son Peter som blef handlande och utfattig dog i Ulricehamn. Sonen Svening borgare i bemälde stad der död. Sönerna Bokhandlanden och Boktryckaren M Kjöllerström och Pastor J A Kjöllerström har satt upp grafvård över sina föräldrar Rådman Svening Kjöllerström och dess fru Anna.

Mina föräldrar Svening Johansson Kjöllerström och Anna Christina Gunnarsdotter hade icke mer än ett barn sonen Anders Joseph född på Åsen den 29 februari 1828. De hade då varit gifta i fyra år 8 månader. Han flyttade med sina kära föräldrar till Stackebo 1832 war då 4 år gammal och är der ännu i Augusti 1893.

Johanna Andersdotter från Stackebo, dubbel i slägten och mer ändå, som förut är nemnt, gift med Blomberg äldste sonen Anders Josef, gift med kusin Josefa Kjöllerström som ej länge lefde hade en dotter med henne som lefver och bor aflägset, är gift och har barn med den senare hustrun Vilhelmina Blomberg har nu efter sin man sonen Gabriel och

Salomon Blomberg gift med Christina, syster till A J Blombergs första hustru, slägt öfverallt mångdubbelt. Sonen Pehr Johan ser ut att bli instumentmakare. Dottren Susanna f n i Amerika Maria är hemma äfven Inga Christina alla musikaliska och har god röst att sjunga.

Inga Christina Nilsson i Töftö gift med Salemon Nilsson derstädes som nu är i sina bästa år och gör rätt utiatt försöka på allvar att rödja bort sten och förbättra sitt jordbruk han har god hjälp av sin hustru som lägger wackra stengärdesgårdar om året ej med egna händer men desto mera med sina besparingar, de har blott en dotter.