Huldaste Föräldrar

Huldaste Pappa och Mamma!

Det är för första gången, jag såmedelst, har behof af att tilltala mina Hulda Föräldrar, och vid detta tillfälle wäckes mitt hjärta till den barnsligaste tacksamhets erkänsla mot mina goda Föräldrar som givit mig tillfälle att så mycket få lära begagna pennan att jag äfven wid en lång frånskilnad kan tala så förtroligt, som om jag satt hemma bredvid min goda Pappa & Mamma. Jag får derföre härmedelst gifva mina goda föräldrar den tillfredsställande underrättelsen att jag har helsan och mår väl. Och har så väl genom flit i mina göromål som genom vettgirighet. Och medförda seder som här i huset äro gängse tillvunnit mig min Lärarinnas synnerliga wänskap och kärlek. Jag kan nu Tabulan och har börjat Addera. Dessemellan skrifver jag upp små frågor och läser några Capitel i Biblen i Chrönichorna. Håller Mamma sitt löfte att skicka  Johanna hit så skall jag hafva äran ytterligare vid handen gifva mina framsteg.

 

Min lärarinna beder om sin hjertliga wördnadshelsning.

Genom min goda Pappas och Mammas Lydige Son

Den 1 december 1838

Anders Joseph Sveningsson