KYLLERSTÖM - KÖLLERSTRÖN - KJÖLLERSTRÖM

 

Släkten hade först namnet Kyllerström. Detta är troligen ett krigar­namn, hvari ordet kyller ingår. Den förste kände. skall ha varit doktor. Denne hade en son, som skall ha varit kronofogde. Denne hade sönerna Peter och Ingemar. Peter bodde i Öreryd och var gift med Elisabet Fischer, en prestdotter från Åker, Dessa hade en dotter Kajsa, som var född d. 30  Nov. 1718, Carl XII:s dödsdag. I Småland och tillgränsande landskap finnes många personer, som nu skrifva sig Köllerström, som äro af denna äldre gren. Många ha varit officerare, högre och lägre, andra haft allehanda yrken.

 

Yngre Grenen eller Vestgötagrenen

Ofvannämnda Kajsa , f 1718, gifta sig med Svenning, f 1712, som skall ha varit från Fiås i Nittorps socken eller från Dalstorps pastorat. Dessa hade följande barn:

1) Ingemar, född 1741

2) Peter -

3) Jonas, död i Oreryd 1789

4) Johannes

5) Magnus, född                        d 1758, död d. 8 Jan. 1808

6) Stina -

7) Maria, född 1748, gift med Hans Josefsson , broder till Arvid Josefsson i Stackebo

Dessa kallade sig efter modern för Köllerström eller Kjöllerström

1) Ingemar. Från honom härstamma åtskilliga välmående bönder, bosatta i Hestra socken och i Vik, troligen äfven annorstädes.

2) Peter. Bodde i Gölingstorp. Hade en son Johannes, som var gästgivare i Gölingstorp och en dotter, som var gift med Edman i,Brunn. Carlsson i Gölingstorp var troligen gift med en dotter, familjen Carlsson härstam­mar på mödernet från Kjöllerström.

3) Jonas bodde i Öreryd. Denne hade en son Svening, förmögen, bodde i Brodderyd. Svening hade en son, Daniel, som blev organist i Tölö (Tälö ?) denne en son, som blef tandläkare och flyttat till Amerika. Möjligen var det en son av honom, som hette Peter och var gästgifvare i Öreryd och gift med Eva Beata Hallberg, född 1782,  dotter av Prosten Hallberg i Stengårdshult. Och troligen var det en dotter af denne vid namn Elisabet (Lisken) Kjöllerström från Öreryd, som 1801 d. 18/12 gifte sig med bruksinspektoren Magnus Kjellerstedt från Nissafors och blef moder till Hofrättsrådet Salomon Peter Kjellerstedt i Jönköping (Bok­handlaren Salomon M Kj uppkallad efter honom). Hon blev sedan omgift med länsman Bånge på Ekedal. En familj, som säges vara från Öreryd, var Kjöllerström på Sällerås i Kind, som hade flera söner, som utvandrat till Amerika, en son guldsmed Rudolf Kj. och två döttrar vistas i Göteborg,

4) Johannes, död 1832, gift med klockaren Arvid Josefssons dotter Kata­rina (sondotter af Talman Josef Hansson) hade 15 barn. Bland dessa Svening på Stackebo, denne hade en son Anders Josef, född 1828, död för några år sedan, litterärt anlagd, skref vers, samlade fornsaker. Det är han, som väsentligen lemnat mig uppgifter om släkten, Har tre söner, hemmansägare i Kind och en dotter, gift därstädes. Johannes hade vidare sonen Peter, denne en son Josef, som eger Stora Mossebo, Gabriel handlande, denne sönerna Ambjörn och Johannes handlande i Gisslaved, döttrar till Peter gifta med Lidell och Larsén, fabri­kant i Tranemo, en Lidells dotter gift med Molander i Gisslaved, förmögen, en deras dotter lär Fru Samsiöe vara.

5) Magnus Sveningsson Kjöllerström bodde på Åsen i Mossebo, som i 250  år varit i släkten, där gift med Katarina Andersdotter, som var systerdotter till Talmannen Josef Hansson (Åsen, som blifvit ödehemman efter krig med danskarna upptogs av kyrkovärden Måns Andersson, dennes son Nils- Månsson och dennes son Hans Nilsson bodde på Åsen. Dennes son var Talmannen Josef Hansson. Dennes syster Anna bodde på Åsen, dennas dotter Katarina blef gift med Magnus Kjöllerström, gården köptes af min fader såldes till släktingar, som ännu bo där, gården nu delad i flera delar).

Magnus Kj. hade sönerna Peter, född i Nov.1781, död på 30-talet i fattig­dom, hade varit resehandlande, och Svenning Kj., född d. 21 April  1791 och död den 7 April 1863. Döttrarne: Anna, född 1787, gift med Rostin i Bulls­äng, moder till aflidne Handl. Rosen i Borås, och en dotter Petronella m.m., Kajsa, född 1799, okänd, Lisken, född 1800, död som barn.

Svenning Kjöllerström, handl. och rådman i Ulricehamn, äfven riksdagsman, var gift med Johanna Bohman från Vestarp, som var född d. 3/3 1806.

Barn:

Matilda (Hagberg) född d. 2 April 1828

Augusta (Rons) född d. 7/6 1830

Salomon Magnus, född d. 23/9 1835, död 1913

Svening Thiodolf, t född d. 20/4 1837, död 1886

dennes dotter Sigrid född d. 23/11 1876, död 25/12 1967

son Sven född 1878, död 1926

dotter Helga född 24/8 1839 (min mamma), död 8/4 1974

Per August, född d 418 1839

Selma Paulina, född d, 11/12 1841

Ulricehamn d, 12 Jan. 1911

P.A. Kjöllerström

Några sifferuppgifter tillagda av Sven Kjöllerström

Beträffande Svenning Kjöllerströms barn gjorde undertecknad 1926 följande. anteckningar, grundade på uppgifter från min moster Sigrid.

Matilda. Gift med handlanden i Ulricehamn Hagberg. Moder till grosshandl.

Oskar Hagberg i Göteborg, Ellen Thunberg, Alma Blomsterwall och Gerda Strömberg.

 

Augusta. Gift med färgaren i Ulricehamn Roos. Moder till Bertha (ogift). Modern och dottern förestodo efter färgarens död tillsammans en handels­bod och ett-postkontor i Tingsryd.

Salomon Magnus-. Ogift. Först lantbrukselev i Alnarp. Därefter apotekare i Göteborg samt därefter bokhandlare och utgivare av Ulricehamns Tidning. Svening Thiodolf (Theodor). Järnhandlare i Ulricehamn, min morfar. Död 1886.

Per August, Komminister i 40 år i Borås_. Flyttade, sedan han gift sig, till Ulricehamn, där han bodde i den av honom uppförda villa Gläntan. Död 1926. Selma Paulina. Gift med godsägaren August Browall på Hof. Moder till Paul,lantbrukare, Valborg, ogift och bosatt på Ekedal i Ulricehamn. Gunnar, trafikinspektör i Göteborg och Ragnar, godsägare på Saleby, död 1925.

Å.H:son Söderbom